کشف سیاره ای که دور ۲ ستاره مدار می زند

یکی از کارآموزان ناسا منظومه ای در فاصله ۱۳۰۰ سال نوری زمین رصد کرده که در آن یک سیاره دور دو ستاره مدار می زند. امکان وجود حیات در این سیاره مشابه زمین وجود دارد.

به نقل از ایندپندنت، TESS، تلسکوپ سیاره یاب ناسا نخستین سیاره با اندازه مشابه زمین را رصد کرده که دور ۲ ستاره مدار می زند.

ادامه خواندن کشف سیاره ای که دور ۲ ستاره مدار می زند